มีประพันธ์ ศ.; อระวีพร อ. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับการแจกแจงปรกติชุดคำสั่งนอร์เทสต์ในโปรแกรมอาร์ (AN EFFICIENCY COMPARISON OF TEST STATISTIC FOR NORMAL DISTRIBUTION OF NORTEST PACKAGE IN R PROGRAM). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 8, n. 16, July-December, p. 27–37, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8355. Acesso em: 12 jun. 2024.