ดาจันทา เ.; ร้องคำ ห. ลักษณะทางสัณฐานวิทยา การสร้างสารพิษและรงควัตถุของราโมแนสคัสที่คัดแยกจากอังคัก (MORPHOLOGICAL CHARACTERISTIC, MYCOTOXIN AND PIGMENT PRODUCTIONS OF MONASCUS SP. ISOLATED FROM ANGKAK (RED YEAST RICE)). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 8, n. 16, p. 13–26, 2017. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8354. Acesso em: 30 nov. 2023.