ม่วงรัตน์ ร.; ถ้ำทอง พ.; หลวงพันธ์ จ. การสกัดสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดจากเปลือกกล้วยหอมทองโดยใช้เทคนิคการสกัดด้วยตัวทำละลายที่สภาวะต่ำกว่าจุดวิกฤติ (TOTAL PHENOLIC COMPOUNDS EXTRACTION FROM KLUAI HOM THONG PEELS USING SUBCRITICAL SOLVENT EXTRACTION TECHNIQUE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 8, n. 15, January-June, p. 54–65, 2016. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/7381. Acesso em: 22 jun. 2024.