เอกวรพจน์ ป. วัสดุบูรณะฟันเรซินคอมโพสิต: ส่วนประกอบ การพัฒนา และการเลือกใช้งาน (DENTAL RESIN COMPOSITE: COMPOSITION, DEVELOPMENT AND SELECTION). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 6, n. 12, July-December, p. 122–133, 2015. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/5025. Acesso em: 13 jul. 2024.