สหัสเนตร ว.; วิมลจิตต์ ส. ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 1, p. 100–108, 2009. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/489. Acesso em: 4 dec. 2023.