อุษณาวรงค์ ส.; มองเพ็ชร ส. ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 1, p. 76–82, 2009. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/487. Acesso em: 29 nov. 2023.