สุขสดใส ห.; ลงยันต์ ศ.; รักประทานพร ส.; สิทธิกรกุล ว.; ชัยวิสุทธางกูร ป.; สิทธิกรกุล ไ. การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Aeromonas caviae (PRODUCTION OF MONOCLONAL ANTIBODIES SPECIFIC TO AEROMONAS CAVIAE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 1, n. 1, January-June, p. 66–75, 2009. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/486. Acesso em: 13 jun. 2024.