เลี้ยงพานิชย์ ศ. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 1, p. 54–65, 2009. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/485. Acesso em: 7 dec. 2023.