ขามประโคน ว.; ม่วงไทย พ. การเกิดสีดำคล้ำในซีอิ๊วที่ได้จากถั่วเหลืองและถั่วมะแฮะ (BROWNING IN SOY SAUCE FERMENTEM FROM SOYBEAN AND PIGEON PEAS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 1, p. 46–53, 2009. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/484. Acesso em: 7 dec. 2023.