ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ภ.; MAIR, L. H. อิทธิพลของความล้าต่อการยึดติดระหว่างวัสดุบูรณะฟันเซรามิกชนิดเฟลสปาติกและผิวเคลือบฟันธรรมชาติของมนุษย์ (THE INFLUENCE OF FATIGUE IN RESIN-BONDED CERAMIC/ENAMEL BONDS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 1, p. 34–45, 2009. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/483. Acesso em: 29 nov. 2023.