บูรณธิติ ท. การศึกษาเปรียบเทียบเชิงตัวเลขของจุดน่าจะเป็นที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (A NUMERICAL COMPARATIVE STUDY ON MOST PROBABLE POINT FOR RELIABILITY ANALYSIS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 1, p. 26–33, 2009. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/480. Acesso em: 2 dec. 2023.