ชัยรัตนาวรรณ ข. การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานฟอกย้อมด้วยตะกอนจุลินทรีย์ (ADSORPTION OF DYES IN TEXTILE WASTEWATER BY BIOLOGICAL SLUDGE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 1, p. 7–25, 2009. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/479. Acesso em: 30 nov. 2023.