ตั้งเจริญ ว. การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 1, n. 1, p. 1–6, 2009. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/477. Acesso em: 5 dec. 2023.