ตันติสถิระพงษ์ ส.; เสนะวงศ์ ว. วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 2, p. 136–141, 2012. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2744. Acesso em: 29 nov. 2023.