ตันติสถิระพงษ์ ส.; เสนะวงศ์ ว. วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 2, n. supplement 1, January, p. 136–141, 2012. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2744. Acesso em: 29 may. 2024.