เชาวนลิขิต อ. การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 3, n. 6, July-December, p. 26–36, 2011. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1826. Acesso em: 23 may. 2024.