เลียวกิตติกุล ด.; ชัยวิรัตนะ ว.; หาญพานิชเจริญ ม.; อารมย์ดี ฉ. การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก (FORMULATION OF CREAM CONTAINING EXTRACT FROM CENTELLA ASIATICA). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 2, n. 4, p. 39–53, 2011. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1404. Acesso em: 3 jun. 2023.