ศรียาภัย พ.; สร้อยอัมพรกุล ร.; คงสาคร น.; ทวีโชติภัทร์ ม.; สุขุมศิริชาติ ว.; บุษราคัมตระกูล ภ. ระดับของนิวโรโทรฟิกแฟคเตอร์จากสมองในซีรั่มกับระดับไขมันในซีรั่มและการรู้คิดของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์คนไทย (SERUM BRAIN-DERIVED NEUROTROPHIC FACTOR, SERUM LIPIDS AND COGNITION IN THAI PATIENTS WITH ALZHEIMER DISEASE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 12, n. 24, p. 62–75, 2020. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/13159. Acesso em: 23 mar. 2023.