สายหยุดทอง ช.; แย้มสาย ณ. การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), Bangkok, Thailand., v. 11, n. 22, p. 35–41, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/12112. Acesso em: 4 dec. 2023.