หนองเต่าดำ ส.; ชัยรัตน์ ภ.; เจริญผล ว.; ศิริวงศ์วิไลชาติ ป. ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน(THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 11, n. 21, January-June, p. 193–203, 2019. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/11434. Acesso em: 23 may. 2024.