บทความวิจัย ร. รูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, January-June, p. 191, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10509. Acesso em: 12 jun. 2024.