ทองสุก ส.; เง่าพิทักษ์กุล อ. การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (PERFORMANCE AND ECONOMIC ANALYSIS ON ROOFTOP PV SYSTEM). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, January-June, p. 157–169, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10505. Acesso em: 23 may. 2024.