เองสมบุญ ณ.; ธนธรวงศ์ พ.; นิมมานนท์ ว. การศึกษาเปรียบเทียบตำแหน่งของศีรษะ และต้นแขนขณะทำงานของนิสิตทันตแพทย์ที่ใช้และไม่ใช้อุปกรณ์การยศาสตร์เพื่อฝึกงานทางทันตกรรม. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bangkok, Thailand., v. 10, n. 19, January-June, p. 31–49, 2018. Disponível em: https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10490. Acesso em: 22 jun. 2024.