เชาวนลิขิต อ., มิ่งเมือง อ., กิจบรรลือวิทย์ ธ., & ชลดำรงกุล น. (2010). ผลกระทบของกระบวนการแปรรูปต่อคุณภาพน้ำมังคุดแบบเข้มข้น (EFFECT OF PROCESSING METHOD ON QUALITY OF MANGOSTEEN JUICE CONCENTRATE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2(3), 99–107. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/901