ชูโชติสกุลเลิศ อ., & จันทรศิริ จ. (2010). การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2(3), 89–98. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/900