ชายเกตุ ส., วงษ์ไทย ศ., เชาวนลิขิต อ., พาชีครีพาพล อ., การะเวก ช., & สุริยะศิริบุตร ส. (2010). การบริโภคน้ำพริกของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (CHILLI PASTE CONSUMPTION AMONG CONSUMERS IN BANGKOK METROPOLITAN). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2(3, January-June), 64–79. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/898