สถิตย์พนาวงศ์ เ., & หามนตรี เ. (2010). การศึกษาและพัฒนาสมบัติของดินกระดาษเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (STUDY AND DEVELOPMENT PROPERTIES OF PAPERCLAY USE FOR POTTERY). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2(3), 38–45. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/896