ศุภสุธีกุล อ. (2010). การพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กตริก (DEVELOPMENT AND APPLICATION OF THERMOELECTRIC TECHNOLOGY). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2(3), 14–26. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/894