นิรันตรัตน์ ช. (2010). นอนกรนการหายใจติดขัดขณะหลับ (SNORING SLEEP-BREATHING DISORDERS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2(3), 1–13. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/893