เหลืองพุฒิกุลชัย จ., แก่นเพิ่ม จ., & สรรพกิจจำนง ก. (2010). การพัฒนาเลิร์นนิง ออปเจ็กต์ เรื่อง ระบบสุริยะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (DEVELOPMENT OF LEARNING OBJECT ON SOLAR SYSTEM FOR PRATHOMSUKSA 4 STUDENTS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 1(2), 70–77. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/869