ศรีหล่มสัก ส., กมลอินทร์ อ., เพริศแก้ว ธ., & ภูมลี ก. (2010). ปริมาณวิเคราะห์โดยเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชั่น (QUANTITATIVE ANALYSIS BY X-RAY DIFFRACTION). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 1(2), 111–124. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/866