ตระการพฤกษ์ ว., & สุกแก้ว ช. (2010). NANOSIZE NiO/MgO/ZrO2 COMPOSITES PREPARED BY CITRIC ACID/ETHYLENE GLYCOL METHOD. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1(2, July-December), 102–110. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/865