โบว์พัฒนากุล ต., & ภัทรไพบูลย์ชัย อ. (2010). ผลของกาวพอลิยูริเทนต่อสมบัติการยึดติดระหว่างยางวัลคาไนซ์และหนังสังเคราะห์ (THE EFFECT OF POLYURETHANE ADHESIVE FOR ADHESION PROPERTY OF VULCANIZED RUBBER AND SYNTHETIC LEATHER). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 1(2), 92–101. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/864