บัวแก้ว ก., ทองประสิทธิ์ ช., & เหสกุล พ. (2010). การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 1(2), 60–69. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/861