ชายเกตุ ส., & หาญรุ่งโรจน์ ต. (2010). ผลกระทบของกรดไขมันทรานส์ในอาหารต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (IMPACT OF TRANS FATTY ACID ON CARDIOVASCULAR DISEASE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1(2, July-December), 30–39. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/859