น้อยบางยาง ช. (2010). การตรวจจับด้วยปรากฏการณ์ฮอลล์ (HALL EFFECT SENSORS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 1(2), 15–29. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/858