อุดมเพทายกุล ม. (2010). การป้องกันอันตรายจากแสงแดด (PHOTO PROTECTION). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 1(2), 6–14. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/857