ยกส้าน ส. (2010). คุณค่าของการวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 1(2, July-December), 1–5. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/856