เกิดทรัพย์ ป. (2017). การปรับตัวในสภาวะกรดของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ Lactobacillus (ACID STRESS RESPONSES OF PROBIOTIC LACTOBACILLUS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 8(16), 70–86. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8358