มีประพันธ์ ศ., & อระวีพร อ. (2017). การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสถิติทดสอบสำหรับการแจกแจงปรกติชุดคำสั่งนอร์เทสต์ในโปรแกรมอาร์ (AN EFFICIENCY COMPARISON OF TEST STATISTIC FOR NORMAL DISTRIBUTION OF NORTEST PACKAGE IN R PROGRAM). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 8(16, July-December), 27–37. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/8355