สหัสเนตร ว., & วิมลจิตต์ ส. (2009). ผลของน้ำยาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงของพันธะของเรซินซีลเลอร์ (EFFECT OF ROOT CANAL IRRIGATING SOLUTION ON BOND STRENGTH OF RESIN SEALER). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 1(1), 100–108. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/489