อุษณาวรงค์ ส., & มองเพ็ชร ส. (2009). ปริมาณสังกะสีในผักกาดดองกระป๋องและปัจจัยที่มีผลต่อการละลายของสังกะสีในกระป๋อง (ZINC QUANTITY IN PICKLED MUSTARD GREEN AND FACTORS AFFECTING ZINC DISSOLVING FROM CAN). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 1(1), 76–82. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/487