เลี้ยงพานิชย์ ศ. (2009). เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการบริหารโครงการในปัจจุบัน (COMPUTER TECHNOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 1(1), 54–65. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/485