ขามประโคน ว., & ม่วงไทย พ. (2009). การเกิดสีดำคล้ำในซีอิ๊วที่ได้จากถั่วเหลืองและถั่วมะแฮะ (BROWNING IN SOY SAUCE FERMENTEM FROM SOYBEAN AND PIGEON PEAS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 1(1), 46–53. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/484