ตั้งเจริญ ว. (2009). การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 1(1), 1–6. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/477