ตันติสถิระพงษ์ ส., & เสนะวงศ์ ว. (2012). วิธีการตรวจสอบความง่วงจากคลื่นไฟฟ้าสมอง (MONITORING DROWSINESS BASED ON ELECTROENCEPHALOGRAM ANALYSIS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2(supplement 1, January), 136–141. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/2744