เชาวนลิขิต อ. (2011). การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 3(6, July-December), 26–36. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1826