เลียวกิตติกุล ด., ชัยวิรัตนะ ว., หาญพานิชเจริญ ม., & อารมย์ดี ฉ. (2011). การตั้งตำรับครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบัวบก (FORMULATION OF CREAM CONTAINING EXTRACT FROM CENTELLA ASIATICA). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2(4), 39–53. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/1404