สายหยุดทอง ช., & แย้มสาย ณ. (2019). การจัดทำแผนที่ผู้ใช้น้ำด้วยสมาร์ทโฟน (WATER-USER MAPPING BY SMARTPHONE). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 11(22), 35–41. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/12112