หนองเต่าดำ ส., ชัยรัตน์ ภ., เจริญผล ว., & ศิริวงศ์วิไลชาติ ป. (2019). ผลของโฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพของสโคนจากแป้งข้าวปลอดกลูเตน(THE EFFECT OF HYDROCOLLOIDS ON THE QUALITY OF GLUTEN-FREE RICE SCONES). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 11(21, January-June), 193–203. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/11434