บทความวิจัย ใ. (2018). ใบนำส่งบทความวิจัย (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(20, July-December), 170. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/10879